Vedtægter

Vedtægter 


FORMÅL

Vi ønsker at skabe forandring sammen med og for fashion forbrugere i  Vejle - til fordel for klimaet og den grønne omstilling.

Vores mål er at inspirere til og igangsætte flere initiativer - lige fra foredrag, styling workshops, til modeshows og måske kunstinstallationer. For at gøre initiativerne så simple og håndgribelige som muligt, er vores fokus at skabe selvkørende eller oplysende projekter med minimale omkostninger.

 

HJEMSTED

Foreningen hører hjemme i Vejle Kommune med udgangspunkt i Vejle by.


MEDLEMMER

Alle som har passion for grøn omstilling og ønsker at ændre måden vi forholder os til fashion, kan være med. Fashion er en passion for os. Fashion får os til at føle os tilpas,  giver os selvtillid – og udstråler vores personlighed. Som medlem har man udover at støtte det gode formål også fordel i at modtage indbydelser til arrangementer før andre, og som nævnt selv opstille og igangsætte nye aktiviteter.

 

EKSKLUSION AF MEDLEMMER

Et medlem bliver ekskluderet, hvis vedkommende bruger foreningens formål og rammer til politisk, religiøs eller aktivistisk (shaming) dagsorden.

 

KONTINGENT

Alle medlemmer betaler kontingent, som er 25 kr halvårligt - betaling forfalder 1. december - 1. juni. Såfremt man ikke betaler, er man ikke længere medlem.


Medlemsskab er gratis for studerende.


Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år primo december. Frist for indkaldelse er 1 måned før afholdelse. Alle betalende medlemmer kan stemme.


DAGSORDEN

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af årsrapporten
  • Godkendelse af det reviderede regnskab
  • Fastsættelse af medlemskontingent
  • Forslag til aktiviteter
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt


Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der sker markante tiltag/ændringer. Dette kan gøres med varsel på min 8 dage.

FORENINGENS BESTYRELSE

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Der vælges min 4 - max 8 bestyrelsesmedlemmer / aktivitetsansvarlige, som fælles definerer aktivitetsplanen og budgettet for året, så der sker fremdrift og foreningens mål forfølges.

Der vælges en økonomiansvarlig og en kontrollant.

Bestyrelsen er valgt for en 2-årig periode. Og bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer.


ØKONOMI

Regnskabet går fra 1.december til 30. november.

Regnskabet skal fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsens økonomiansvarlig og et andet valgt bestyrelsesmedlem har tegningsret og kan underskrive og indgå aftaler på foreningens vegne. De samme 2 godkender regnskabet.

ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Ændring af vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær general forsamling. Forslag til ændringer skal foreligge ved indkaldelsen til generalforsamlingen.


OPLØSNING AF FORENINGEN

Bestyrelsen kan træffe beslutning om at opløse foreningen, det være sig hvis alle formål er opnået og klimakampen er vundet - i Vejle. Eller såfremt der ikke er medlemmer, der vil stille op til bestyrelsen.

Formuen doneres til et eller flere velgørende formål.